กรรมการสภาวิชาการ

พิมพ์ PDF
charoon2018
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
 khingfha
รศ.ดร.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
mana
รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ratchapon
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
nat
รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
phom
ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
peain
ผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์
กรรมการผู้แทนคณะ
teerayut
ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย
กรรมการผู้แทนคณะ
julamas
ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
กรรมการผู้แทนคณะ
chokchai
ผศ.โชคชัย เดชรอด
กรรมการผู้แทนคณะ
 phaiboon
ผศ.ไพบูลย์ บุบผา
กรรมการผู้แทนคณะ
rittichai
รศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ