Home - รอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ - ไหว้ครูและประดับตรามหาวิทยาลัย

ไหว้ครูและประดับตรามหาวิทยาลัย

t01

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จัดพิธีไหว้ครูและประดับตรามหาวิทยาลัย  ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554  พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์ และนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  วันที่ 23 มิถุนายน 2554  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์  อธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและประดับตรามหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี (2 ปีต่อเนื่อง) เข้าร่วมกิจกรรม รวม 2,500 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่  ตลอดจนทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชลัญจกรให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

0102

โดยพิธีไหว้ครูเริ่มจาก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายกองค์การนักศึกษา นำกล่าวไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณตน หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษา นำพานดอกไม้ธูปเทียนเข้าบูชาครูอาจารย์ ตัวแทนนักศึกษานำขับบทกลอนบูชาครู และร่วมกันร้องเพลงพระคุณครู  หลังจากนั้น อธิการบดีเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคล และประดับตรามหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่ จากนั้น เป็นพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคุณวิโรจน์  พิพัฒน์ไชยศิริ  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบทุนของกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาด้วย 

 

03

04

 

 

 

 

 

 


 

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัย ยังได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ได้แก่ อ.ณรรฐวรรณ์ พูลสน , ดร.ต้นสกุล ศานติบูลย์ , ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ ,  ดร.กริช สมกันทา , อ.วิไลพร กุลตังวัฒนา , ดร.ทรงกฎ อุตรา , อ.อัครเดช มูลอาจ , อ.ไสว มัฐผา , และ ผศ.สืบชาติ อันทะไชย  และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์และผลงานสร้างสรรค์ จากเวทีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ได้แก่ นายอรรถวุฒิ อ้อหิรัญ และนายอมรเทพ สุปรีย์วัฒนะสกุล 

0506

 

 

 

 

 

  

รวมภาพบรรยายกาศโครงการสัมมนาทางวิชาการ “การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2015 ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สามารถ DOWNLOAD ได้ที่ WEB หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
www.udru.ac.th/~genedu