Sidebar

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประกวดขวัญใจน้องใหม่ UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2019 “Everywhere is runway” โดยมีผู้ผ่านการประกวดขวัญใจน้องใหม่ ทั้งชายและหญิง เป็นตัวแทนคณะ รวม 17 คู่ 34 คน เข้าประกวด ซึ่งบรรยากาศการประกวดเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง ร่วมเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

สำหรับผลการประกวด ขวัญใจน้องใหม่ UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2019 “Everywhere is runway” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนวัฒน์ คำเหมือน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และ นางสาวกรกนก โนนทิง สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประกวดขวัญใจน้องใหม่ เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการรับน้องสร้างสรรค์ ที่จัดขึ้นเพื่อสรรหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความกล้าแสดงออก ชอบช่วยเหลือ มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส ทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา เกิดความรักสามัคคีระหว่างเพื่อน และรุ่นน้อง-รุ่นพี่ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม เพื่อสืบสานอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรียนรู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่กับการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ และมีความภาคภูมิใจในการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ ใช้ความสามารถในการแสดงออกอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความรักและภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

 

UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2019

UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2019

UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2019

UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2019

UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2019

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ปฏิทินการศึกษา

Social Media